28.01.2014

Hevder at Tempelplassen er muslimsk.

Fra Ordetogisrael.no/
28. januar 2014.

En brosjyre hevder Tempelplassen er muslimsk og at kong Salomo var en muslimsk profet. Det opprører både jøder og historieinteresserte hedninger.

De islams­ke vak­te­ne, waqf, føl­ger nøye med hva be­sø­ken­de fore­tar seg på Tem­pel­plas­sen der den store Al Aqsa-mos­ke­en do­mi­ne­rer i sør og Klippe­mos­ke­en med sin im­po­ne­ren­de gull­kup­pel tro­ner på top­pen av Mo­ria­fjel­let.

Jøder og krist­ne blir fra­tatt bønne­bø­ker og bib­ler av de is­ra­els­ke vak­te­ne ved inn­gan­gen for at det ikke unø­dig skal ir­ri­te­re waqf-men­ne­ne som stu­de­rer tu­ris­te­ne som strøm­mer inn gjen­nom Mugh­rabi­por­ten – den enes­te por­ten som ikke-mus­li­mer får lov å bruke.

På Tem­pel­plas­sen hers­ker nem­lig islam uinn­skren­ket, og ingen har lov å be åpen­lyst eller be­ve­ge lep­pe­ne på en slik måte at det kan opp­fat­tes som bønn. Per­soner som gjør slikt, blir slått ned på og ut­vist fra plas­sen.

Mus­limsk plass
De mus­lims­ke vak­te­ne leg­ger ikke skjul på sin selv­sag­te «ei­en­doms­rett» til jø­de­nes aller hel­ligs­te plass. I en bro­sjy­re som deles ut til be­sø­ken­de til «Al Haram Al Sha­rif» gjør waqf-styr­ken det klart at jøder ikke har noen som helst krav ver­ken på Tem­pel­plas­sen eller Vest­mu­ren. Der hev­des det til og med at kong Sa­lo­mo var en mus­limsk pro­fet, selv om kon­gen levde 1500 år før islam opp­stod.

Vest­mu­ren også kalt Klage­mu­ren om­ta­les i bro­sjy­ren som «Al-Bu­raq-mu­ren», som de hev­der er en del av den vest­li­ge muren rundt Al Aqsa-mos­ke­en. De skri­ver at muren er kjent som ste­det der Mu­ham­med bandt fast sin fly­gen­de hest Al-Bu­raq.

– Jøder og noen krist­ne på­står at muren er en del av deres så­kal­te Tem­pel, noe som er galt. De har skapt et ri­tua­le rundt dette, og står fram­for muren og kla­ger over at de mis­tet mak­ten til mus­li­me­ne. Selv om de ikke har det mins­te bevis på disse på­stan­de­ne, har de gjort det til et hel­lig sted for jøder etter 1967, og de har fore­tatt så­kal­te ar­keo­lo­gis­ke ut­gra­vin­ger under muren for å over­ta hele mos­ke­en, står det i bro­sjy­ren.

His­to­ris­ke fakta
Den jø­dis­ke guid­en Gilla Trei­bisch for­tel­ler i all en­kel­het om de to store byg­nin­ge­ne på Tem­pel­plas­sen, Klip­pe­do­men og Al Aqsa-mos­ke­en. Hun be­gyn­ner med his­to­ri­en i 1. Mose­bok der Gud ber Abra­ham å ofre sin kjæ­res­te sønn, Isak, på Mo­ria­fjel­let som Klip­pe­do­men er reist over.

– David kjøp­te om­rå­det i sin tid, og kong Sa­lo­mo byg­get det førs­te tem­pel­et der som det gikk gjet­ord om i lan­de­ne rundt. Det ble øde­lagt av baby­lo­ner­ne, gjen­opp­byg­get av Ne­he­mias, og siden ut­vi­det av kong Her­odes den store.

I år 70 etter Kris­tus ble Tem­pel­et lagt i grus av ro­mer­ne og jø­de­ne spredt. Men Tem­pel­plas­sen er for mange jøder et hel­lig sted med en rik jø­disk his­to­rie knyt­tet til plas­sen, sier Trei­bisch.

Av­vi­ser his­to­ri­en
Slikt liker ikke de mus­lims­ke waqf-vak­te­ne å høre. I deres fers­ke bro­sjy­re av­vi­ses alle his­to­ris­ke bevis på at kong Sa­lo­mo noen­sin­ne byg­get et jø­disk tem­pel.

– Sa­lo­mo var bare en islamsk pro­fet, og der­for kunne han ikke ha myn­dig­het til å bygge en hel­lig­dom for noen annen gud enn Allah, står det i bro­sjy­ren. Sa­lo­mos stal­ler har også fått nytt navn og kal­les nå «Mar­wa­ni Bønne­hall».

I bro­sjy­ren an­kla­ges jøder og kors­fa­rer­ne for å snak­ke om et un­der­jor­disk rom nær Tem­pel­plas­sen som de kalte Sa­lo­mos stal­ler.

– Det er et be­visst for­søk på å få folk til å tro at byg­nin­gen er en del av det så­kal­te Tem­pel­et, heter det i bro­sjy­ren. Sa­lo­mos stal­ler har i alle år blitt brukt til moské, men inn­gan­gen var trang og krong­le­te. I år 2000 fikk waqf-styr­ken lov av Jor­dan og Is­rael å ut­bed­re inn­gan­gen til mos­ke­en. De satte i gang med grave­ma­ski­ner og bull­do­se­re og grav­de ut hele det østre hjør­ne på plas­sen der mos­ke­en lig­ger, til store pro­tes­ter fra is­ra­els­ke ar­keo­lo­ger.

Mas­se­ne ble dum­pet i Ke­dron­da­len uten å bli un­der­søkt, noe også på inn­si­den av Tem­pel­mu­ren mot Ke­dron­da­len, der det lig­ger den dag i dag. I tid­li­ge­re ma­te­ria­le fra waqf-vak­te­ne er be­nev­nel­sen Sa­lo­mos stal­ler brukt. I bro­sjy­rer fra 1925 og 1950 ble hele det store om­rå­det an­er­kjent som vik­tig i den jø­dis­ke his­to­ri­en. Der ble det også nevnt at kong Sa­lo­mo byg­get et tem­pel på ste­det.

Nek­tes inn­gang
Før år 2000 fikk tu­ris­ter lov å kikke inn i både Al Aqsa-mos­ke­en og Klip­pe­do­men. I dag er dette for­be­holdt tro­en­de mus­li­mer, og vi andre må nøye oss med å stu­de­re de im­po­ne­ren­de byg­nin­ge­ne ut­ven­dig. 80 kilo rent gull gikk med da kong Hus­sein av Jor­dan i 1995 dek­ket kup­pe­len på Klip­pe­do­men med skin­nen­de gull. Før det skin­te det i alu­mi­ni­um av kup­pe­len, og før 1960 var den mørk og dek­ket med bly.

Redd for jø­de­ne
Rabbi Chaim Rich­man fra Tem­pel­in­sti­tut­tet hev­der waqf-vak­te­nes nye bro­sjy­re er ut­trykk for deres red­sel for den store øk­nin­gen i tal­let på jøder som be­sø­ker Tem­pel­plas­sen. De liker også dår­lig at media har fått øyne­ne opp for at dette om­rå­det er av stor vik­tig­het for det jø­dis­ke folk, mener han.

– Med andre ord så vin­ner vi kam­pen, mens de bare prø­ver enda har­de­re å un­der­mi­ne­re de jø­dis­ke bån­de­ne til Tem­pel­plas­sen, sier rabbi Rich­man.

Han hører til blant jø­dis­ke ak­ti­vis­ter som kre­ver en slutt på reg­le­ne som dis­kri­mi­ne­rer jøder på det hel­li­ge ste­det.

Knes­set-re­pre­sen­tan­ter fra par­ti­et Bajit Je­hudi har nylig fore­slått en lov som skal gjøre det til­latt for jøder å be på ste­det for førs­te gang siden 1967.

Ut­vist
Også denne for­mid­da­gen i ja­nu­ar blir en jø­disk kvin­ne ut­vist av waqf-vak­te­ne fordi hun an­gi­ve­lig sto og ba på Tem­pel­plas­sen. El­lers er det rolig på det store om­rå­det. Bare noen ti­talls tu­ris­ter vand­rer rundt blant om­trent like mange mus­li­mer.

Den store still­he­ten bry­tes inn­imel­lom av noen iv­ri­ge hel­dek­ke­de unge kvin­ner som roper «Al­la­hu Akbar» – Allah er stor. El­lers er det dør­gen­de stil­le.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Tel Aviv-regimet kræver "etablering af Det Tredje Tempel" i Jerusalem!