23.05.2013

Ønsker å starte krig mellom jøder og muslimer over hellige steder.

Fra Document.no/
23. maj 2013.

Pale­sti­nere har tid­li­gere ankla­get jøder for å ville ødelegge Al Aqsa- og Klippe­mos­keen. Noen isra­elere drøm­mer om å byg­get et tredje tem­pel på res­tene av det andre. Dette er sik­ker­hets­trus­ler isra­elske myn­dig­he­ter er svært opp­merk­somme på.

Turis­ter blir led­sa­get av politi. Selv jøder får ikke lov til å ta med seg reli­giøse objek­ter på Tem­pel­høy­den. Det er ganske spe­si­elt og sier noe om hvor seriøst myn­dig­he­tene tar pale­stinsk føl­som­het. Det er tross alt snakk om ste­det der det andre tem­pelet sto.

Men dette hol­der ikke for pale­sti­nerne. De hev­der nå at purt jødisk nær­vær, dvs. jødiske føt­ter, er å van­hel­lige Haram al-Sharif, som er deres ord for Tempelhøyden.

Der­for kas­ter de flas­ker, ste­ner og annet på besø­kende jøder. (NRK Brenn­punkt lager doku­men­tar om sett­lerne som kas­ter avfall på pale­sti­nere i Hebron, men hvor­for ikke ta opp at pale­sti­nerne bestri­der jøde­nes lange his­to­rie i Jeru­sa­lem? - sen­trum for verdensreligionene)

Hen­sik­ten med denne benek­tel­sen og påstan­den om van­hel­li­gelse synes å være et ønske om å hisse mus­li­mer ver­den over til et reli­giøst raseri mot Israel og jøder. Det er en livs­far­lig lek med ilden. Er det slik at ters­ke­len for slikt hys­teri er blitt lavere i takt med den sek­te­riske kri­gen innad i islam?