05.08.2013

Fra Ordet og Israel Norges sommerstævne 2013.

Fra Ordetogisrael.no/
4. august 2013.

"Det er 20.000 messianske jøder og 200 messianske menigheter i Israel idag"

Rektor ved Israel College of The Bible, Erez Soref, mener de 200 messianske menighetene i landet fortsatt er i vekst.

 – Det er ikke bare slik at folk kommer til gudstjeneste på sabbaten. De er aktive også resten av uken med å tjene i nabolaget, gi åndelig hjelp og dele evangeliet samt trener israelere til evangelisering.

"Jeg vil ikke ta motet fra noen, men det er mest bibelsk og effektivt at jøder vitner for sine egne," mente hovedtaleren fra Israel på Ordet og Israels sommerstevne på Nordhordland folkehøyskole, Frekhaug, Erez Soref. Stevnet samlet ca 350 deltagere som i 2012.

De to hovedtalere på sommerstevnet var Erez Soref, rektor ved Israel College of the Bible, Netanja i Israel og Sofia Kuperman, jøde fra Danmark med bakgrunn i Polen

– De siste 25-30 årene er det blitt vans­ke­li­ge­re for mi­sjo­næ­rer å komme til Is­rael. Sam­ti­dig har det blitt flere tro­en­de i Is­rael. Der­med kom­mer vit­nes­byr­det in­nen­fra. Det er ikke «de og oss», men «oss og oss», sier Erez Soref.

– Han er til dag­lig rek­tor ved «Is­rael Col­le­ge of The Bible», en in­sti­tu­sjon som tre­ner is­rae­le­re opp i for­kyn­ner­tje­nes­te. I dag har sko­len 120 stu­den­ter og en stab på 25, og er dre­vet med støt­te fra is­ra­els­ke me­nig­he­ter, ven­ner fra hele ver­den og stu­den­te­ne selv. De kom­mer fra alle mu­li­ge mes­si­ans­ke og ara­bis­ke me­nig­he­ter.

En velsignelse
– Det er en fan­tas­tisk vel­sig­nel­se og et flott vit­nes­byrd at de tro­en­de med mes­si­ansk og ara­bisk bak­grunn els­ker hver­and­re. Selv om de ikke er enige i alt, viser de gjen­si­dig re­spekt, sier rek­to­ren.

De­spe­rat behov
Han for­tel­ler at 200 me­nig­he­ter er blitt etab­lert blant mes­si­ans­ke jøder de siste 20 årene. Tal­let er litt la­ve­re blant ara­ber­ne i Is­rael, men fel­les for for­sam­lin­ge­ne er at de har et de­spe­rat behov for le­der­tre­ning

– Vi er ho­ved­tre­nings­in­sti­tu­sjo­nen for liv og tje­nes­te, mener Soref. Sko­len i Netan­ja har ulike pro­gram­mer på ara­bisk og he­bra­isk, na­tur­lig nok flest i sist­nevn­te ka­te­go­ri siden to tredje­de­ler av ele­ve­ne er jøder.

Soref an­slår at det er 20.000 Mes­sias-tro­en­de jøder i Is­rael, og mener de 200 me­nig­he­te­ne er i fort­satt vekst.

– Det er ikke bare slik at folk kom­mer til guds­tje­nes­te på sab­ba­ten. De er ak­ti­ve også res­ten av uken med å tjene i nabo­la­get, gi ån­de­lig hjelp og dele evan­ge­li­et.

Den størs­te ut­ford­rin­gen er å ut­vik­le le­de­re som står rot­fes­tet i Guds ord:

– Vi tren­ger men­nes­ker som for­plik­ter seg på å brin­ge evan­ge­li­et til vårt folk.

Ubi­belsk
Erez Soref, som selv har sitt ån­de­li­ge hjem i me­nig­he­ten Or haSha­ron (Lyset fra Sha­ron) i Netan­ja, er spør­ren­de til at res­sur­se­ne som til­fal­ler Is­rael fra krist­ne ver­den over i så liten grad når de lo­ka­le, is­ra­els­ke me­nig­he­te­ne.

– Det er ubi­belsk. Leser en Ro­mer­ne 15 så kan en se at de tro­en­de fra na­sjo­ne­ne hjalp de tro­en­de i Is­rael, sier rek­to­ren. Han il­lust­re­rer:

– Hvis en norsk or­ga­ni­sa­sjon vil gi pen­ger til et syke­hus i Is­rael bør ikke pen­ge­ne gis rett til syke­hu­set, men gå via de lo­ka­le kir­ke­ne i lan­det siden de er opp­tatt av å nå ut til sine lo­kal­sam­funn.

Ta­le­ren på Ordet og Is­ra­els som­mer­stev­ne er opp­munt­ret av at det fin­nes opp­rik­ti­ge krist­ne i Norge som ber for Is­rael og bryr seg, sær­lig med bak­grunn i det ge­ne­rel­le kli­ma­et som han re­gist­re­rer fin­nes i Euro­pa og el­lers i ver­den.

– Jeg vil opp­ford­re krist­ne i Norge til å blir kjent med lo­ka­le tro­en­de i Is­rael. Det størs­te be­ho­vet deres er nem­lig ån­de­lig, og nå er det en nåde­tid før de vans­ke­li­ge ti­de­ne kom­mer, pro­fe­te­rer Soref.